Waarom StallingOpslag?

 • Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding
 • Bewaakte stalling en opslag
 • Doorrijhoogte (5 meter)
 • Twee maal haal- en brengservice inbegrepen *
 • Mogelijkheid tot wassen van voertuig

Voorwaarden

Stalling- opslagperiode
Artikel 1

 1. Het stallingscontract wordt tenzij anders uitgesproken aangegaan voor een periode van tenminste 6 maanden.
 2. De eerste stallingsdag vangt aan op de dag waarop partij 2 zijn object aflevert bij partij.
 3. Het contract wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengd met een periode van 6 maanden zoals is te lezen in artikel 1 sub 2.

Stalling- opslagsom
Artikel 2

 1. De stallingssom wordt berekend over het aantal m2 die het object betreft in de zowel de uiterste breedte als mede de lengte.
 2. De prijs per m2 voor het stallen van uw vrachtwagen, auto en camper is €30 per m2 per jaar.
 3. De prijs per m2 voor het stallen van uw caravan, vouwwagen, aanhanger of boot is €30 per m2 per jaar.
 4. De prijs per m2 voor opslag is €30.
 5. Partij 2 dient de betaling van het verschuldigde bedrag voor aanvang van de nieuwe periode te hebben voldaan aan partij 1.
 6. Bij een overschrijding van het betalingstermijn heeft StallingOpslag.nl het recht om rente en kosten in rekening te brengen.
 7. StallingOpslag.nl behoudt het recht om de prijs voor het verhuren van de ruimte per jaar bij te stellen.

Beëindigen stalling- opslagcontract
Artikel 3

 1. Het contract dient 2 maanden voor afloop van het contract te worden opgezegd.
 2. Opzegging kan via E-mail dan wel schriftelijk worden voldaan.
 3. Partij 1 behoudt zich het recht om het contract voortijdig te beëindigen indien:
     a) Partij 2 zich niet houdt aan contractuele verplichtingen.
     b) Partij 1 uitoefening van het bedrijf zou staken.

Halen en brengen
Artikel 4

 1. Indien partij 2 gebruik wenst te maken van de haal c.q. brengservice dient men dit uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van gewenste datum te melden. Dit wordt gecommuniceerd via de mail dan wel telefoon. Telefonisch contact opnemen kan tijdens kantooruren.
 2. Partij 2 kan twee maal gebruikmaken van de kostenvrije haal c.q. brengservice.
 3. Wanneer partij 2 geen recht meer heeft op de kostenloze haal c.q. brengservice en hier toch gebruik van wil maken wordt er €15 in rekening gebracht.
 4. Partij 1 kan niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele voorvallen.

Stalling- opslagvoorwaarden
Artikel 5

 1. Partij 2 mag zichzelf nimmer toegang verschaffen op het terrein van partij 1 zonder toestemming.
 2. Partij 2 mag zijn eigendom nimmer verplaatsen c.q. vervoeren zonder toestemming van partij 1.
 3. Partij 2 mag tijdens intreden en vertrek van de stalling geen gevaarlijke voorwerpen plaatsen in, op, boven, bij en onder het object. Onder gevaarlijke voorwerpen worden verstaan: Wapens, explosieven, steekwapens, chemicaliën en alle andere voorwerpen die in de Nederlanden verboden zijn.
 4. Partij 2 mag geen voorwerpen achterlaten op het terrein van partij 1.
 5. Op het terrein mogen geen onderhoudswerkzaamheden worden verricht.
 6. Ophalen en brengen van het object geschiedt op afspraak. Zie halen en brengen artikel 4.
 7. Partij 2 is verplicht het te stallen object te verzekeren en verzekert te houden. Het bewijs hiervan dient voor aanvang van de stallingsperiode overhandigd te worden.
 8. Verwisseling van een eigendomsobject van partij 2 dient onmiddellijk te worden medegedeeld door partij 1.
 9. Partij 2 kan zichzelf niet het recht verschaffen om verkoopacties te ondernemen.

Vrijwaring
Artikel 6

 1. Partij 1 is nimmer aansprakelijk te stellen voor verlies dan wel diefstal of schade aan het object in welke aard dan ook.
 2. Partij 1 is nimmer aansprakelijk te stellen voor verlies dan wel diefstal of schade aan het object veroorzaakt bij het ophalen c.q. wegbrengen en stallen.
 3. Partij 2 is volledig verantwoordelijk voor alle schade die toe wordt gebracht aan het object voor, tijdens en na verplaatsing op of buiten het terrein van partij 1.
 4. Partij 1 dient met uiterste zorg om te gaan met het te verhuren object van partij 2 tijdens het vervoeren en stallen van het eigendom van partij 2.
Ik wil graag...

Stalling & Opslag
Soutsweg 9b
6039 RC Stramproy
Weert, Limburg

06 50 681 681